צוותא חיפה 1984
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/c8c_P4120012.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/09f_P4120029.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/388_P4120030.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/6d4_P4120035.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/a32_P4120036.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/b31_P4130014a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/e3a_P4130015a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/349_P4130017a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/ebe_P4130018a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/1dd_P4130019a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/c6e_P4130020a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/2ca_P4130021a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/856_P4130024a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/50a_P4130027a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/40f_P4130029a.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/e06_P4280002.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/5dc_P4280014.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/fbf_P4280019.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/25/23/Small/77d_P4280021.JPG